ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЛІЦЕЇСТІВ

Інструкції з техніки безпеки

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ УЧНІВ ЛЬВІВСЬКОГО ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ЛІЦЕЮ-ІНТЕРНАТУ

 • Виконувати Статут ліцею. Оволодівати знаннями.
 • Брати активну участь у житті ліцею, підтримувати і примножувати традиції ліцею, авторитет, діяти на благо ліцею.
 • Гідно поводити себе, дотримуватися культури поведінки, етики.
 • Бути ввічливим у спілкуванні з учителями, працівниками та учнями ліцею, з повагою ставитися до батьків.
 • Виконувати вказівки та розпорядження директора ліцею, педагогічної ради, вчителів, ліцейського парламенту.
 • Знати і дотримуватись правил техніки безпеки, протипожежної безпеки на уроках та в позаурочний час, правил дорожнього руху, під час повітряної тривоги, піклуватися про здоров’я і безпеку свого життя і товаришів, також не дозволяти іншим порушувати правила.
 • Приходити до ліцею охайним, зі змінним взуттям.
 • Не пропускати заняття, не запізнюватися. В разі пропуску хоча б одного навчального дня, учні повинні надати довідку про причину пропусків з лікарні або письмове пояснення, підписане батьками.
 • Бути добре підготовленим до уроку, мати необхідне приладдя.
 • Бережно ставитися до ліцейського майна.
 • Постійно підтримувати в чистоті і порядку приміщення ліцею та його територію.
 • Дотримуватися академічної доброчесності.

КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ

 • Вживати ненормативну лексику.
 • Приносити і вживати спиртні напої (в тому числі слабоалкогольні), енергетичні напої, наркотики, електронні сигарети, палити, зберігати пристрої та їх деталі для вживання наркотичних, токсичних і тютюновмісних речовин, з’являтися у нетверезому стані.
 • Замовляти їжу до ліцею.
 • Покидати укриття під час повітряної тривоги.
 • Користуватися мобільними телефонами під час навчально-виховного процесу.

 За порушення правил ліцею учень карається:

 • Доганою.
 • Суворою доганою.
 • Покаранням.
 • Виключенням з ліцею за рішенням педагогічної ради.

 Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає

 • самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);
 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
 • надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

Порушенням академічної доброчесності вважається:

 • академічний плагіат — оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;
 • самоплагіат — оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;
 • фабрикація — вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;
 • фальсифікація — свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;
 • списування — виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;
 • обман — надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;
 • хабарництво — надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;
 • необ’єктивне оцінювання — свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти;
 • надання здобувачам освіти під час проходження ними оцінювання результатів навчання допомоги чи створення перешкод, не передбачених умовами та/або процедурами проходження такого оцінювання; вплив у будь-якій формі (прохання, умовляння, вказівка, погроза, примушування тощо) на педагогічного (науково-педагогічного) працівника з метою здійснення ним необ’єктивного оцінювання результатів навчання.

 

 


Повернутися на головну Читати усі новини